ਮੋੜ ਜੇ ਸਕਣੀ ਐਂ ਮੋੜ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਵੰਬਰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਰੋਲ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੰਬਦੇ ਵਾਅ ਚੰਦਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਵੱਜਦੇ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਚਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਦ ਮੱਕੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ