ਮਿਲਾ ਕਰਨ ਵਡਿਆਈ ਹੂ

ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਓਏ ਵੱਡ ਵਕੀਲਾ
ਜ਼ ਜ਼ ਤੇ ਸ ਸ ਨਈਂ
ਤੇਥੋਂ ਕੋਨੇ
ਨੁਕਤਾ ਕੱਢ ਕੋਈ
ਅਕਲ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ

ਅੱਖੀਂ ਪੁਟ ਕੇ
ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੁੱਦਾ ਜਾਨ
ਰੋਕੜ ਖਾਤੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਈਂ ਕੇਸ
ਜਗਤ ਹਯਾਤੀ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ
ਹੱਥ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ
ਧੁਰ ਜੰਗਲ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ

ਉਹਲ ਸੁਜਾਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨ੍ਹੇਰਾ
ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ
ਕਿਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗਾ

ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਜਾ
ਬਾਂਦਰ ਕਲਾ ਕੰਮ ਨਈਂ ਆਉਣਾ
ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਆਂ
ਗੱਲ ਨਈਂ ਬਣਨੀ
ਤਖ਼ਤ ਲਹੌਰ਌ ਲਈ ਯੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈਆ
ਤਖ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ