ਮਾਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਭਾਏ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਅੱਖੀਂ ਨਿੰਦਰ ਭਾਏ ਨਿੰਦਰ ਚ ਸੁਧਰ ਨਿੰਦਰ ਚ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਿੰਦਰ ਸੇਜ ਸਹਾਏ ਜਾਗਣ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਰ ਮਾਏ ਜਾਗਣ ਕਿਸ ਦਰਕਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ