ਖੋਜ

ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ

ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਸੁਣੀਦਾ ਅਦਲੀਆ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਚਲੇ ਨੇਂ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਨ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇਰਾ ਸਭ ਮੀਰ ਉਮਰਾ-ਏ-ਵਿਰਸਾ-ਏ-ਤੇਰੇ ਭਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਸੀ ਰੱਬ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਾਜ ਤੇਰਾ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی