ਖੋਜ

ਰੱਬਾ ਉਹ ਪਾਈਂ ਕਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ

ਰੱਬਾ ਉਹ ਪਾਈਂ ਕਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਤ ਫ਼ਿਰਔਨ ਡੁਬਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਤ ਸ਼ਰੀਹਨਾ ਚਿਰ ਵਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਅ ਕੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਖ਼ਲੀਲ (ਅਲੈ.) ਪਵਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਅ ਕੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਤਖ਼ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਅਲੈ.) ਨੂੰ ਭੱਠ ਝਲਕਾਿਆ ਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਯੂਨਸ (ਅਲੈ.) ਤੇ ਪਿਆ ਬਦਲ ਓਨ੍ਹੋਂ ਡਮਭਰੇ ਥੋਂ ਨਿਗਲੋ ਈਆ ਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਤੀ ਇਸਮਾਈਲ (ਅਲੈ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਘਤੀਵ ਗ਼ਜ਼ਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਯੂਸੁਫ਼ (ਅਲੈ.) ਖੂਹ ਦੇ ਬੰਦ ਪਵਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਂ ਅਕਸ ਨਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਬੁਢੜ ਈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ(ਰਜ਼ੀ.) ਨੂੰ ਚਾ ਮਰਵਾਇਆ ਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ (ਰਜ਼ੀ.) ਨੂੰ ਚਾ ਕਹਾਇਆ ਈ ਕੁੱਕੀ ਭੂ ਹਰੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੁਸਨ (ਰਜ਼ੀ.)ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਰਵਾਇਆ ਈ ਓਹਾ ਕਹਿਰ ਘੱਤੀਂ ਏਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਈ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی