ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ

ਵਿਸਵੇ ਅੜਿਆ
ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ
ਵੱਸ ਤੇ ਕੁੱਝ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਵੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਆਟਾ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂੰ
ਵੱਧ ਏਸ ਤੂੰ ਦਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਦਸ ਤੇ ਸਹੀ
ਕੁੱਝ ਦਸ ਤੇ ਸਹੀ
ਤੋਂ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ
ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ ਤੇ
ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਕੀ
ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ
ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ
ਕੁੱਝ ਦਸ ਤੇ ਸਹੀ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ

ਹਵਾਲਾ: ਉਡੀਕਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਿਤਾਬ ਘਰ 2009؛ ਸਫ਼ਾ 113 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )