ਦਿਲ ਚੌਬਾਰੇ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀਂ
ਉੱਚਾ ਕਲਾ ਰੱਬ
ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਉੱਚੀ
ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਸਭ

ਡੋਲ ਨਾ ਰੌਣਕ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਕੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ

ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲੇ
ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਪਾਪੀ

ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਨਡਾਵਯੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਦ ਖੋਹ ਖੂਹ
ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇ

ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗਣਕਾਂ
ਰੱਜ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ
ਦਿਲ ਚੌਬਾਰਾ ਜੇ ਕਰ ਢਾਇਆ
ਸਭ ਜ਼ਾਇਆਂ ਜਾਏ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ