ਦੋਹਾ

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਵਸਤੀ
ਈਹਾ ਕਰੀਏ ਜਾਪ
ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਲਗਦਾ ਏ
ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ