ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ

ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ ਜੋ ਖੜਕਾਨਾ ਈ ਵੱਲ ਖੜਕਾ ਕੱਟੇ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਜਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੜਕਾ ਉਹਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਚੱਲ ਖੜਕਾ ਆਗੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਝੱਲ ਖੜਕਾ

ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ
ਜੋ ਖੜਕਾਨਾ ਈ ਵੱਲ ਖੜਕਾ

ਕੱਟੇ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ
ਲੰਮੀ ਜਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੜਕਾ

ਉਹਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਚੱਲ ਖੜਕਾ

ਆਗੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ
ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਝੱਲ ਖੜਕਾ