ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣ ਲੱਭਣਾ ਏ

ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣ ਲੱਭਣਾ ਏ
ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਇਬਾਨ ਲੱਭਣਾ ਏ

ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ
ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਏਏ

ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਫ਼ਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣਾ ਏ

ਮੈਂ ਆਂ ਮਨਸੂਰ, ਸੱਚ ਮੁਫ਼ਲਿਸ ਨੂੰੰ
ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਦਾਨ ਲੱਭਣਾ ਏ

ਫ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਧ ਲਾਂਗੇ ਇਲਮ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਹਾਨ ਲੱਭਣਾ ਏ