ਜੋ ਸਿਰ ਪਈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਲਈ ਏ

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਜੋ ਸਿਰ ਪਈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਲਈ ਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਲਈ ਏ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਵਣ ਲਈ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਲਈ ਏ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਲਈ ਏ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਕੀ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਏ ਬੀਜੀ ਫ਼ਲਕ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਪੱਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ