ਵੇਖ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਵੇਖ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਫੁੱਟ ਦਿਲੇ ਦਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਹੰਝੂ ਆਪਣੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਮੈਂ ਗ਼ੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੋਟੇ ਹੋ ਵਰਤੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਕਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫ਼ਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਅਰ ਸਿਖਾਏ ਨਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਈ ਲੈਣਾ ਵਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ