ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ
1956 –

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ " ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੀੜਾਂ" ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ਼" ਤੇ "ਭੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੀਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ਼" ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਿਆਂ ਨੇਂ।

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ