ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

ਫ਼ਰਖ਼ ਹੁਮਾਯੂੰ

ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕਲੋਂ ਦੂਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਕੱਖ ਕਮੀਣ ਮੂਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਰੀਂ ਪਾਵਾਂ ਜਿੰਦ ਕਮੀਣ ਹੋਣੀ ਮੂਲ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਰਖ਼ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ