ਜੱਗ ਹੰਸਾਈ

ਹੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਜ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦਾ
ਹੋਵੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜੱਗ ਹੰਸਾਈ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਹਾਲੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਸੋਹਣੀ ਖੋਇਯੋਂ ਬੋ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਵੇਹੜਾ ਮਨ ਦਾ

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਨਾ ਭਰ ਲੈ ਬੋਝੇ ਈਬੋਂ
ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੋ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨਾ ਪੀਸਣ ਮਾਰਾਂ ਗ਼ੀਬੋਂ
ਜੱਗ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੌੜੀ ਸ਼ਾਨੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

ਯਾਰਾਂ ਯਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵੀਂਂ
ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹਸ਼ਰ ਮਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲੀਂ ਜਾਵੇਂ
ਵੇਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਹ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈ ਹੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ