ਭਟਕ ਜਾਣ ਜੋ ਨੂਰ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹਨੇਰ ਜੰਮਦੇ
ਜਜ਼ਬਾ ਬਦਰ ਤੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਜੋ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਚ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇਰ ਜੰਮਦੇ
ਚਿਤਰੇ ਜੰਮਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੇ
ਕਤਰੇ ਸੱਪਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਪਤਾਲ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਫੇਰ ਜੰਮਦੇ