ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ
1958 –

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ

ਇਕਬਾਲ ਕੇਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇਂ- ਆਪ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਘਰ ਕਸੂਰ ਬਣਾਇਆ-

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ