ਤੇਰੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਏ ਇਕੋ ਹੱਲ

ਤੇਰੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਏ ਇਕੋ ਹੱਲ ।
ਖ਼ਬਰੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ।

ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ,
ਉਹੋ ਈ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਖਾਵੇ ਫੁੱਲ ।

ਤਾਂ ਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਜਦ ਇਕ ਇਕ ਪੁਲ ।

ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕੋ,
ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟਲ਼ ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਏ ਹੋਇਆ,
ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਆਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ।

ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਏ ਹੁੰਦਾ,
ਭੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਰਲ਼ ।

ਨਿਯਤ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਰੀਏ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੱਲ ।

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਦਾ ਮੁਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ,
ਟੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸੱਲ ।

ਨਾਮ 'ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ' ਦਿਆਂ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖੀਂ,
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਈ ਬਣ ਜਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਅੱਲ