ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ

ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।
ਸਿੱਕਾ ਬਾਗ਼ ਉਗਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਬਾਹਰੋਂ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਚਲੇ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮੁਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ
ਰੋ ਰੋ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨ 'ਜੁਨੈਦ' ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂ
ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ