ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਭਾਂ ਭਾਰ

ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ

ਹੱਲੇ ਨਾ ਵੱਸ ਵੇ ਕਾਲੀਆ!
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਭਾਂ ਭਾਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ
ਸੁਰਖ਼ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ
ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਰਿੜ੍ਹਦੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ
ਕਦੀਂ ਨਾ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਦੀਂ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਦ ਹਯਾਤੀ ਦਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਏ ਤੇਰੀ
ਹੱਲੇ ਨਾ ਵੱਸ ਵੇ ਕਾਲੀਆ!

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ