ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ

ਮਦਸਰ ਪੰਨੂੰ

ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਥੋੜੀ ਵਾ ਚਲੀ ਥੋੜਾ ਉਡੀਕਿਆ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਥੋੜਾ ਫ਼ਿਕਰ ਫ਼ਕੀਰੀ ਥੋੜੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜੁਲੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਦਸਰ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ