ਜਾਗਣ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਓ ਯਾਰਾ

ਜਾਗਣ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਓ ਯਾਰਾ
ਜਾਗ ਓ ਯਾਰਾ ਜਾਗ ਓ ਯਾਰਾ

ਰਾਗ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਈ ਤੇ
ਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਗ ਓ ਯਾਰਾ

ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਪਿਆਰ ਏ ਤੈਨੂੰ
ਬਣ ਨਾ ਕਾਲ਼ਾ ਨਾਗ ਓ ਯਾਰਾ

ਉਲਫ਼ਤ ਦਾ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾ ਕਾਮਾ
ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤਿਆਗ ਓ ਯਾਰਾ

ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਆਵਯੇ
ਫੜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਗ ਈ ਯਾਰਾ