ਖੋਟ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ

ਖੋਟ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤਾਰਾਂ ਘੱਲੋ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਾਣੋ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਮਦਰਸੇ ਦਰ ਸੌਂ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਟੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇਂ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਝਗੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇਂ ਆਕੜ ਤਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਸੀ ਨਿੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ