ਕਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਝੀਆਂ ਦਾ

ਚੀਨੀ

ਮੰਗਣ ਰਕਮ ਉਧਾਰੀ ਸਾਥੋਂ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਈ ਕਿੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ

ਵਾਫ਼ਰ ਕੋਲ਼ ਜੇ ਹੋਣ ਰੁਪਈਏ

ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ

ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਦ