ਕੌਮੀ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰੀ ਸ਼ੱਕ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਜਿਸਦੇ ਪਿਓ ਵਾਹਿਆ
ਸੋ ਵਾਹਵੇ

ਜਿਸਦੇ ਪਿਓ ਖਾਹਦਾ
ਸੋ ਖਾਵੇ

ਜਿਸਦੇ ਪਿਓ ਵੰਡਿਆ
ਸੋ ਵੰਡੇ

ਜਿਸਦੇ ਪਿਓ ਮੰਗਿਆ
ਸੋ ਮੰਗੇ

ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸੌ ਗ਼ਦਾਰ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ!

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ