ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ
ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ
ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਲੱਖਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ
ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਸੁੰਝਾਣਨ
ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਭਰ ਭਰ ਜੱਸਾ ਤੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਚੜ੍ਹ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨ
ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਸੂਰਜ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਸੁੱਤੇ
ਛਾਵਾਂ ਤੰਬੂ ਤਾਣ
ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਫ਼ਰ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਈਮਾਨ
ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਨ

ਹਵਾਲਾ: ਹੇਠ ਵਗੇ ਦਰਿਆ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ; ਸਾਂਝ ਲਾਹੌਰ 2008؛ ਸਫ਼ਾ 71 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )