ਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਦੂਰੋਂ ਰੇਖਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਏ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਏ
ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗਤ ਏ
ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਏ
ਜੇ ਕਰ ਛੂਹਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਓਪਰੀ ਵਾ ਏ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ