ਤੀਜਾ ਹਰਫ਼

ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ
ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਤੀਜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਬੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ

Reference: Zetoon di patti; page 60

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਨਜ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ