ਸੱਤ ਭਰਾਈ

ਇਕਲਾਪਾ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖ, ਹੰਝੂ ਤੇ ਹਾਵਾਂ, ਛਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ