ਸੱਤ ਭਰਾਈ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਇਕਲਾਪਾ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖ, ਹੰਝੂ ਤੇ ਹਾਵਾਂ, ਛਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ