ਬੱਸ ਕੁਝ ਪਲ਼ ਹੋਰ

ਬੱਸ ਕੁਝ ਪਲ਼ ਹੋਰ
ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਹੀ ਢੂੰਡਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲਨੀ ਨਹੀਂ

ਬੱਸ ਕੁਝ ਪਲ਼ ਹੋਰ
ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ
ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਦੇਖ ਕੁਝ ਪਲ਼ ਹੋਰ
ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚ ਚਮਕਦੀ
ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਖੰਬੀ ਬਦਲੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰੂ ਥੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਕਾਨ
ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਜੰਗਲ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ

ਹਵਾਲਾ: ਉੱਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ