ਤੱਤੜੀ

ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਗੀ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਆ ਯਾਹ
ਬਖ਼ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ
ਭਾਗ ਲੱਗਾਉਣ ਆ ਯਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧ ਆਇਆ ਨਯਯ
ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧ ਆ ਯਾਹ