ਕਿਕ ਸਲੰਸਰ ਰੇਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਏ

ਕਿਕ ਸਲੰਸਰ ਰੇਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਏ
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਏ
ਉੱਚੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ
ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਭੇਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਏ