ਖ਼ੌਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਕਣ ਦੂਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ

ਖ਼ੌਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਕਣ ਦੂਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ
ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਚਿਆ ਈ ਨਈਂ
ਖੇਖਣ ਕਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ