ਰੱਬਾ
ਖੋਲਦੇ ਬੂਹੇ
ਐਨ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ
ਪੀਣ ਦੇ

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ਬੀਨਾ ਸਹਿਰ, ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ; ਸਫ਼ਾ 46 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )