ਇਸ ਬੋੜ੍ਹ ਤੇ ਪੀਨਘੀ ਏ ਪੀਂਘ ਫ਼ਿਕਰਾਂ

ਛਿੱਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾਦੇ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ

ਨਹੀਂ ਨਿਰੇ ਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਨਢਦਾ

ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨੇ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾ ਉਹੋ