ਇੱਕ ਕੁਤਬਾ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਹਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿਹਮ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ