ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਸੀਦਾ ਆਖਦਾ ਰੋਨਦੜ ਈ ਪਈ ਡੋਲੀ

ਸੀਦਾ ਆਖਦਾ ਰੋਨਦੜ ਈ ਪਈ ਡੋਲੀ
ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਵੱਡੀ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ਼ ਕੋਈ ਪਰੀ ਸੂਰਤ
ਤਿੰਨ ਕੱਪੜ ਯਂ ਵੱਡੀ ਮਿਟਿਆ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦੀ
ਚਾ ਘੱਤਦੀ ਚੈੱਕ ਚਹਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀਂ
ਖ਼ੌਫ਼ ਖੱਤਰਿਓਂ ਰਹੇ ਨਯਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਰੋਂਦੀ
ਇਸੇ ਬਾਣ ਉਹ ਰਹੇ ਕੁ ਅਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਨਾਲ਼ ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਹੀਂ
ਪਈ ਮੱਚਦੀ ਨਿੱਤ ਖੋਹ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ
ਕਾਈ ਲੋਥ ਲਾਗ਼ਰ ਹੈ ਭਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ

ਐਂਵੇਂ ਗ਼ਫ਼ਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਗਈ
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਮਰ ਵਿਚਾ ਰੁੜ ਯੂ