ਅਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਛਾਂ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ
ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ