ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ
1937 – 2017

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਮੁਤਰਜਮ ਵੀ ਸਨ- ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸੀ ਪਰ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ- ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰਨਦਾਹਾਵਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਜਮਵੇ ਛਾਪੇ- ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਏ-

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ