ਕੋਈ ਭਾਰ ਇਹ ਚਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ

ਕੋਈ ਭਾਰ ਇਹ ਚਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ
ਗ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ

ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ
ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ

ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਵੇ ਹਨਜੂਵਆਂ ਦੇ
ਕਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ

ਤੇਰੀ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਸਿੰਜੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਵਿਚ
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ

ਅਜਮਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ
ਦੀਵੇ ਕੌਣ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ