ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ

ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ।
ਅਜਮਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ।

ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਚਾਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ
ਇਕ ਦੀਵਾਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਜਦ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ ।

ਰੱਬਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ
ਨਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਗਿਆ ।

ਖ਼ਵਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਪਾਰ ਹਿਆਤੀ ਏ
ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ।