ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ

ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ

ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ

ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ