ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ
ਪਲ ਪਲ ਜੈਨ ਅਮਰ ਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਇਕ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਨੂੰ
ਦਮ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਸਾਹਵਾਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਡੁੱਬਣਾ, ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਤਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਬਾਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ
ਅੰਦਰ ਵ ਅੰਦਰ ਖਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ