ਐਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ

ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇਗਾ

ਖਿੜ ਪਿਆ ਚੰਬਾ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਮਹਿਰਮਾ

ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ

ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ, ਰਖਾਂਂ

ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ

ਪੂਰਾ ਇਕ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ

ਲੀਕਾਂ ਉਲੀਕਣਾ ਵਾਂ