ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਰੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਹੋਲ ਏ ਕਾਹਦਾ
ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੱਸਿਆ
ਮੈਥੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਮ ਪੱਲਾਉਣ
ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਭੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ