ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ

ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਰੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਹੋਲ ਏ ਕਾਹਦਾ
ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੱਸਿਆ
ਮੈਥੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਮ ਪੱਲਾਉਣ
ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਭੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ