ਆਸਿਫ਼
1951 –

ਆਸਿਫ਼

ਆਸਿਫ਼

ਆਸਿਫ਼ ਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ ਪਰਾਚਾ ਏ, ਆਓ ਪਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਲਵਾਲ ਸਰਗੋਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ