ਧੋ ਅਖੇ ਸੁਪਨੇ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ
ਸੱਧਰਾਂ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੋਈਆ
ਸੁਪਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ....