ਤੇਰੇ ਕੋਲ਼
ਹੋਣਾ ਵੀ
ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ਼ ਹੋਣ ਦਾ