ਸਮਝ ਨਈ ਆਉਂਦੀ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ
ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ?
ਸਮਝ ਨਈ ਆਉਂਦੀ
ਕਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ
ਦਿਲ ਚੀਰ ਦੀਆਂ?
ਕਾਂ ਉਡਾ ਕੇ
ਕੀ ਕਰਨਾ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਖੰਭ
ਲਾ ਕੇ
ਉੱਡ ਗਏ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ
ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੇ
ਚ ਕਸਕ ਹੈ ....