ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਬੁਨ੍ਹ ਖਲੋਤਾ

ਇਸ ਵਿੱਥਾਂ ਅੰਦਰ
ਹੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸੇ

ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿਧਾਵਾਂ
ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ